Interim management

het beste resultaat voor uw organisatie

Programmamanager Stelselvoorzieningen

Periode: juli 2013 – juni 2015

Opdrachtgever: BZK/Logius

BZK
Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. De directie Burgerschap en Informatiebeleid (B&I) binnen BZK richt zich primair op de relatie tussen de overheid en de samenleving, waarbij het bestaande bestuurlijke stelsel als gegeven wordt beschouwd en de directie zich dus primair richt op het optimaliseren van de werking daarbinnen en in relatie met de omgeving.

Logius
Als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is Logius de regieorganisatie die samen met klanten, partners en leveranciers de e-overheid groot maakt. Dit doet Logius door te zorgen voor overheidsbrede, samenhangende ICT-producten. Of het nu gaat om digitale dienstverlening aan burgers, aan bedrijven of samenwerking tussen overheden. Logius stimuleert organisaties met een publieke taak om deze producten breed toe te passen. Logius is verantwoordelijk voor het beheer en de verbetering van de overheidsbrede ICT-producten en diensten. Zo is Logius de drijvende kracht achter de digitale overheid.

Resultaat:

Realisatie van strategische project-/ programmadoelstellingen in het kader van iNUP. Het overheidsbrede programma i-NUP (Implementatieagenda voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid) omvat de implementatie van meer dan 20 ICT-bouwstenen. Deze zijn noodzakelijk om uiterlijk 1 januari 2015 de basis op orde te brengen en de dienstverlening aan burgers en ondernemers sneller, beter en efficiënter te maken. Binnen dit programma verantwoordelijk voor de doorontwikkeling, het beheer en aansluitondersteuning van de stelselvoorzieningen en het borgen van kennis rondom het stelsel van basisregistraties.

Taken

  • besturing van het programma/ projecten en de daarbij behorende fasen (initiatief,  definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg)
  • Verwerven financiering doorontwikkeling en aansluitondersteuning stelselvoorzieningen en borgen kennis
  • Leiding en sturing programmateam stelselvoorzieningen (30 medewerkers) gericht op de samenhang van projecten, processen en activiteiten
  • In de lijn brengen van programma / projectactiviteiten
  • Verkrijgen bestuurlijke committent basisregistraties en koepelorganisaties
  • strategisch niveau vertegenwoordigen, netwerken en onderhouden van contacten (o.a. portefeuillehouder KING)
  • Afleggen verantwoording aan opdrachtgever en stuurgroepen
  • Inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken