Interim management

het beste resultaat voor uw organisatie

Implementatiemanager Stelselvoorzieningen

Periode: januari 2013 – december 2014

Opdrachtgever: BZK/Logius

BZK
Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. De directie Burgerschap en Informatiebeleid (B&I) binnen BZK richt zich primair op de relatie tussen de overheid en de samenleving, köpa tramadol waarbij het bestaande bestuurlijke stelsel als gegeven wordt beschouwd en de directie zich dus primair richt op het optimaliseren van de werking daarbinnen en in relatie met de omgeving.

Logius
Als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is Logius de regieorganisatie die samen met klanten, partners en leveranciers de e-overheid groot maakt. Dit doet Logius door te zorgen voor overheidsbrede, samenhangende ICT-producten. Of het nu gaat om digitale dienstverlening aan burgers, aan bedrijven of samenwerking tussen overheden. Logius stimuleert organisaties met een publieke taak om deze producten breed toe te passen. Logius is verantwoordelijk voor het beheer en de verbetering van de overheidsbrede ICT-producten en diensten. Zo is Logius de drijvende kracht achter de digitale overheid.

Resultaat:
Het helpen implementeren en aansluiten van klanten op de stelselvoorzieningen. Het betreft hier Digikoppeling, Digilevering en Digimelding. Hierbij geldt in ieder geval dat 100% van de gemeenten voor 1 januari 2015 aangesloten zijn op Digikoppeling, Digimelding en Digilevering t.a.v. BAG, GBA en NHR.

Taken

  • Verwerven financiering aansluitondersteuning stelselvoorzieningen en MijnOverheid
  • Leiding en sturing implementatieteam stelselvoorzieningen
  • Verkrijgen bestuurlijke committent basisregistraties en koepelorganisaties
  • Portefeuillehouder KING
  • Afleggen verantwoording aan opdrachtgever en stuurgroep
  • Bestuurlijke vertegenwoordiging Logius in stuurgroepen