Interim management

het beste resultaat voor uw organisatie

Projectmanager eID BSN-koppelregister

Periode: Maart 2015 – oktober 2017

Opdrachtgever: BZK/Logius

BZK
Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. De directie Burgerschap en Informatiebeleid (B&I) binnen BZK richt zich primair op de relatie tussen de overheid en de samenleving, waarbij het bestaande bestuurlijke stelsel als gegeven wordt beschouwd en de directie zich dus primair richt op het optimaliseren van de werking daarbinnen en in relatie met de omgeving.

Logius
Als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is Logius de regieorganisatie die samen met klanten, partners en leveranciers de e-overheid groot maakt. Dit doet Logius door te zorgen voor overheidsbrede, samenhangende ICT-producten. Of het nu gaat om digitale dienstverlening aan burgers, aan bedrijven of samenwerking tussen overheden. Logius stimuleert organisaties met een publieke taak om deze producten breed toe te passen. Logius is verantwoordelijk voor het beheer en de verbetering van de overheidsbrede ICT-producten en diensten. Zo is Logius de drijvende kracht achter de digitale overheid.

Taken

  • Verantwoordelijk voor de inbeheername en testtraject van het BSNk
  • Verantwoordelijk voor het inrichten van de projectorganisatie
  • Leiding en sturing team BSNk gericht op de samenhang van projecten, processen en activiteiten
  • Het opstellen van projectplan(nen) inclusief begrotingen en het bespreken van deze plannen met de opdrachtgever en andere stakeholders
  • Afleggen verantwoording aan opdrachtgever en stuurgroep
  • Verantwoordelijk voor de afstemming en afhankelijkheden tussen de diverse eID projecten
  • Op tactisch niveau vertegenwoordigen, netwerken en onderhouden van contacten