Interim management

het beste resultaat voor uw organisatie

Programmamanager Stelselvoorzieningen

Periode: Maart 2015 – juni 2015

Opdrachtgever: ICTU

ICTU
De manier waarop burgers met overheden en overheden onderling communiceren verandert. In toenemende mate wordt digitaal en mobiel gewerkt. De samenleving digitaliseert, en dat heeft ook consequenties voor de overheid.

ICTU’s werkveld is de digitale overheid. Gebruik van ICT is een enabler voor verbetering van zowel werkprocessen bij overheden als de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het biedt kansen voor innovatie en helpt overheden te anticiperen op maatschappelijke vraagstukken.

ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT component hebben. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU realiseert concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.

In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat burgers en bedrijven in 2017 digitaal zaken met de overheid moeten kunnen doen. Alle organisaties die werken aan de digitalisering van hun dienstverlening staan voor de vraag hoe de toegang tot hun diensten op een betrouwbare manier geregeld kan worden. Om een transactie op een zorgvuldige wijze te kunnen uitvoeren moet de identiteit van degene die zaken doet met een organisatie met optimale zekerheid kunnen worden vastgesteld; de gebruiker moet beschikken over een betrouwbare elektronische identiteit.

Taken

  • Verwerven financiering doorontwikkeling
  • Leiding en sturing programmateam stelselvoorzieningen
  • Het (laten) zorg dragen voor de projectadministratie – en documentatie conform de afgesproken kaders
  • Verkrijgen bestuurlijke committent basisregistraties en koepelorganisaties
  • strategisch niveau vertegenwoordigen, netwerken en onderhouden van contacten (o.a. portefeuillehouder KING)
  • Afleggen verantwoording aan opdrachtgever en stuurgroepen